Hawaii Kai Skate Sesh

Kody Tamanaha

T&C SKATE TEAM

Ian Tamanaha

JAPAN AIR